Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

Kto może otrzymać stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).

Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

 

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

 Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. 
Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528,00 zł na osobę.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8
ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 •  zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 •  zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, obuwie i odzież sportowa oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, imprezach kulturalnych, wszelkich płatnych formach zajęć szkolnych
 •  dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów:

 •  imiennych faktur VAT
 • imiennych rachunków
 • imiennych dowodów wpłat KP

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie sportowe, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:

 • wniosek o stypendium socjalne dla ucznie
 • oświadczenie ( wypełnia każdy dorosły członek rodziny)
 • oświadczenie o stanie majątkowym (wypełnia wnioskodawca)
 • zaświadczenie o dochodach z pracy zarobkowej

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek

Utworzono dnia 07.09.2020, 09:28

Oświadczenie

Utworzono dnia 07.09.2020, 09:28

Oświadczenie o stanie majątkowym

Utworzono dnia 07.09.2020, 09:28

Zaświadczenie o wynagrodzeniu za pracę

Utworzono dnia 07.09.2020, 09:29

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***