Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie do czynszu, które jest przyznawane na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

Podstawowe informacje:

O dodatek mieszkaniowy mogą się starać osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania tj.:

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają określone przepisami kryterium dochodowe tj. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

- 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. kwoty 1925,00 zł.
- 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. kwoty 1375,00 zł  na osobę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Wartość powierzchni normatywnej wynosi:

 • 35 m2 - dla jednej osoby,
 • 40 m2 - dla dwóch osób,
 •  45 m2 - dla trzech osób,
 • 55 m2 - dla czterech osób,
 • 65 m2 - dla pięciu osób,
 • 70 m2 - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Jednakże wskazana powierzchnia może być przekroczona o 30% albo o 50 % jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który dostępny jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz na stronie interenetowej (wniosek, deklaracja o wysokości dochodów,  niezbędne oświadczenia).

2. Ostatni rachunek za energię elektryczną zawierający kilowatogodziny.

3. Wydatki poniesione za mieszkanie za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku:

a) wydruk od zarządcy,

b) właściciel domu jednorodzinnego: opłata za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłata za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

4. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku od wszystkich pełnoletnich mieszkańców lokalu:

Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy, którego druk dostępny jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem,
Emeryci / renciści -  odcinki i ostatnia  decyzja emerytalna/rentowa. W przypadku braku odcinków  –  zaświadczenie  z ZUS o  wysokości otrzymywanych świadczeń,
Osoby  posiadające  gospodarstwo  rolne –   zaświadczenie   z   urzędu   gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy,
Osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
Osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk,
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe, kserokopię książki przychodów i rozchodów (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek) oraz potwierdzenie wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - zaświadczenie potwierdzające powyższe.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Uwagi:

 1. Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
 2. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
 3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. W celu zachowania ciągłości dofinansowania następny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu posiadania uprawnienia do pobierania dodatku.
 4. Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***