Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

Prawa i obowiązki uczestników

Uczestnik / uczestniczka Klubu ma prawo do:

 • pobytu w siedzibie Klubu w terminach i godzinach jego funkcjonowania,
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie i poza jego siedzibą pod warunkiem braku przeciwwskazań zdrowotnych i posiadania przez Klub wolnych miejsc;
 •  promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia;
 • udziału w wolontariacie międzypokoleniowym;
 • uczestniczenia w samorządnym organizowaniu się uczestników w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z kadrą Klubu i specjalistami z zewnątrz, zapewniających prawidłową realizację ich praw i potrzeb, w tym do wybierania i bycia wybranym członkiem / członkiniom Rady Klubu;
 • użytkowania pomieszczeń Klubu: sal zajęciowych, aneksu kuchennego, kuchenki, łazienki, szatni oraz innych pomieszczeń znajdujących się w siedzibie OPS lub w innych obiektach, jeżeli będą się w nich odbywały zajęcia dla uczestników;
 • korzystania – w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze sprzętów będących na wyposażeniu Klubu (sprzęt audiowizualny, AGD i inny przeznaczonych do prowadzenia zajęć) oraz na wyposażeniu pomieszczeń OPS lub innych obiektów, jeśli będą się w nich odbywały zajęcia dla uczestników;
 •  korzystania z prasy i wydawnictw przeznaczonych dla uczestników;
 • korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć.

 

Uczestnik / uczestniczka ma obowiązek:

 • aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach;
 • poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;
 • przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwaw zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli w nich uczestniczy,
 • dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;
 • dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach Klubu i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dla uczestników;
 • zachowania kultury osobistej;
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych;
 • natychmiastowego zgłaszania koordynatorowi Klubu wszystkich zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i uszkodzeń;
 • stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia zajęć;
 • ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem umyślnym.

Uczestnikom Klubu zabrania się:

 • pobytu w siedzibie Klubu poza terminami i godzinami jego funkcjonowania,
 • wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
 • pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
 • palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;
 • wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;
 • samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii i usterek;
 • wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych;
 • wprowadzania na teren Klubu zwierząt;
 • wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie o wysokiej wartości.

 

NASZA PLACÓWKA

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar

Olesno

Oleskie Muzeum

KDR

***